Bullishop

Privacybeleid

Privacyverklaring Bullishop

Bullishop vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

In dit privacyverklaring beschrijft Bullishop (hierna: “Bullishop” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Bullishop beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens

Als je met Bullishop een overeenkomst aangaat, hebben wij voor de verwerking van de opdracht de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

·         naam en adres;

·         contactgegevens als e-mailadres

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

1.                   Toestemming

2.                   Uitvoering van een overeenkomst met jou

3.                   Wettelijke verplichting

4.                   Vervulling van een taak van algemeen belang

5.                   Gerechtvaardigd belang van Bullishop of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Bullishop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

•                    Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie

•                    Het afhandelen van de overeenkomsten (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling

•                    Het bieden van klantenservice inclusief het afhandelen van klachten en verzoeken

•                    Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten

7. Delen met derden

Bullishop deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen.

·           als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken

·           als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders

·           met partijen die Bullishop assisteren in haar dienstverlening en geen   verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs)

8. Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als jij klant bent bij Bullishop of interesse blijft tonen in de diensten van Bullishop, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. In kaart brengen websitebezoek

Wanneer je onze website of communicatiediensten (zoals e-mail) bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. De website www.bullishop.nl is voorzien van een script welke met Google Analytics gelezen kan worden. De bewaartermijn is maximaal 2 jaar.

10. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

·         het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;

·         het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

·         het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;

·         het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;

·         het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;

·         het recht op dataportabiliteit;

·         het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;

·         het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Bullishop of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

11. Beveiliging en bescherming van gegevens

Bullishop past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Bullishop heeft technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

12. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Bullishop

W.v. Vegtenplantsoen 7

2396 VK  Koudekerk aan den Rijn

Nederland

Email: info@bullishop.nl

13. Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacyverklaring aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze verklaring is voor het laatst herzien op 29 december 2022.